Стратегическо бизнес развитие

На Ваша страна

Стратегическо планиране

Стратегическите решения влияят в най-голяма степен върху бъдещето на вашия бизнес. За да реализирате дългосрочната визия за развитието на вашата организация, трябва да планирате стратегическата последователност от действия с ясна идея как да се съсредоточите върху по-краткосрочните тактически действия.

Стратегическият план e желателно да бъде оформен като писмен документ (или като медийна презентация) и да бъде широко приет и разбран на всички нива в организацията, на които това е необходимо. Като пътна карта за постигане на бизнес целите на организацията, той трябва да се преразглежда периодично и при необходимост да се актуализира, за да се вземат предвид всички промени на пазара и в бизнес средата, съгласувайки процесите и дейностите за развитие на бизнеса с вашите дългосрочни стратегически цели.

NSC може да ви помогне да поставите стратегическите цели на вашата организация, да идентифицирате и дефинирате основните необходими действия за тяхната реализация, както и да ги разделите на ясни стъпки за успешното им изпълнение.

Идентифициране на възможности за бизнес растеж

Нито един бизнес не е статичен и ако ключовите показатели за ефективност на компанията не показват забележим растеж, със сигурност е време да вземете мерки и да избегнете риска да навлезете в потенциално плато или дори спад. Ако се приближавате към пика на текущите си бизнес дейности, тогава трябва да се справите със ситуацията и да идентифицирате нови начини за поддържане на растежа на бизнеса си.

Съществува определен набор от стратегии, които могат да ви помогнат да се справите, да възстановите скоростта си на растеж и да поддържате конкурентоспособността си на желаното ниво.

Диверсификация на бизнеса

Вашият бизнес е достигнал до момент, в който трябва да предприемете нова важна стъпка или набор от важни стъпки, за да разширите и засилите пазарното си присъствие. Съществуват определени причини, поради които една компания трябва да диверсифицира дейността си:

 • Наближава пикът на текущите ви основни бизнес дейности
 • Увеличаване на приходите
 • Управление на бизнес рисковете и др.

Стратегията за диверсифициране на бизнеса обикновено е насочена към това как да се навлезе на нови пазари, да се разшири предлагането и да се привлекат нови клиенти, да се разработят и добавят нови продукти и услуги или да се навлезе в нови вертикали. Макар да се смята за рискова, защото навлизате в нови за компанията ви бизнес области, при успех тя носи голяма стойност, което е най-големият стимул за амбициозните предприемачи често да я обмислят.

Разбира се, всяко действие за диверсификация на бизнеса трябва да бъде обмислено с голямо внимание към детайлите, така че да се избягват стъпки с потенциал за неуспех над определен праг и да се предприемат тези, които след подробен анализ се очаква да донесат реална стойност и да разширят бизнеса ви.

Създаване на стратегически партньорства

Не всички партньорства са стратегически, въпреки че добавят стойност и увеличават приходите. Стратегическите партньорства трябва да се установяват с добре подбрани партньори и да се управляват с много по-голямо внимание и целенасочени усилия.

Те могат да бъдат създадени по време на рутинните бизнес операции и е много важно да се разграничат от стандартните партньорства и да им се обръща много по-голямо внимание. Те биха могли да бъдат създадени и напълно целенасочено с фокусирани и целесъобразни усилия, което е ключов момент в услугата на NSC и което се състои от следните основни стъпки:

 • Идентифициране и дефиниране на набор от критерии за потенциални партньори, които могат да бъдат:
  • допълващи се продукти или услуги, които позволяват съвместно и по-значимо проникване на пазара.
  • съвместни дейности за намаляване на рисковете, идващи от конкуренти и др.
 • Изготвяне на спомагателни материали за различните видове потенциални стратегически партньори
 • Проучване на пазара за потенциални партньори и установяване на контакт с тях
 • Фаза на договаряне и споразумение
 • Започване на договорените съвместни дейности

Как да разграничим стратегическото партньорство от стандартното? Съществува определен набор от критерии, които ясно показват кое партньорство е стратегическо, въз основа на вида на общите цели, степента на ангажираност и планираните действия.

Подобрена организационна ефективност

"Ефикасността е да правиш нещата правилно. Ефективността е да правиш правилните неща." - Питър Дракър

Тази услуга на NSC е насочена повече към ефикасността, докато другите услуги, изброени на тази страница, се занимават по-подробно с ефективността. Ефикасните организации изпълняват задачите си с минимални ресурси и усилия, което води до увеличаване на приходите в края на годината. От друга страна, неефикасните организации изразходват прекомерно много ресурси (време, работна сила, средства, енергия, материали и т.н.), което води до затруднения при удовлетворяване на очакванията и търсенето на клиентите, възпрепятства служителите да изпълняват безпроблемно задълженията си и накрая води до значителен спад на приходите, което може да доведе до някои сериозни рискове.

Съществуват редица аспекти, свързани с ефикасните операции, чийто анализ помага да се идентифицират конкретни неефикасни процеси и да се предприемат коригиращи мерки. Някои от тях са свързани с:

 • Стратегическо ниво/ бизнес модел
 • Вътрешни и външни бизнес процеси/ операции
 • Работна сила/ човешки ресурси
 • Управление на финансите/ разходите
 • Оборудване/ технологии/ иновации
 • Енергия/ материали и др.

Подробният анализ на горепосочените ключови точки предотвратява някои "малки" проблеми да останат незабелязани и да прераснат в истински проблеми. Разбира се, по време на тази аналитична фаза трябва да се вземат предвид специфичните особености на бизнеса. Със сигурност има мерки, които могат да бъдат предприети за смекчаване и контрол на процесите, водещи до намаляване на ефективността и оптимизиране на начина на управление на вашия бизнес, което води до много по-добри финансови резултати.

Организационни промени

Организациите/ компаниите са динамични и еволюиращи структури, а организационните промени постоянно съпътстват техните ежедневни и дългосрочни операции. Те са жизненоважни и необходими за поддържане и развитие на техните бизнес дейности и за постигане на успех и растеж.

Стратегическите организационни промени са насочени към основните бизнес процеси в компанията и оказват значително въздействие върху настоящите и бъдещите операции и бизнес способности. Те могат да окажат силно влияние върху посоката, в която ще се развива вашата компания занапред. Съществуват редица причини за предприемане на организационни промени, някои от които са:

 • Значителна структурна промяна - сливане на компании, преструктуриране на отдели и др.
 • Промяна в целите на компанията (продукти, услуги)
 • Въвеждане на нови вътрешни или външни бизнес процеси
 • Внедряване на иновации и нови технологии
 • Промяна в организационното управление на различни нива
 • Увеличаване/ намаляване на броя на служителите
 • Промяна в корпоративната култура
 • Неочаквани събития и др.

Въпреки че подобни промени обикновено се правят с цел повишаване на ефективността и ефикасността на компанията, ако не се управляват добре, те могат да доведат до значителни рискове за дейността ви. Недобре управляваните организационни промени са свързани с голяма степен на несигурност и могат да доведат до крайно нежелан провал.

Ето защо тези процеси трябва да се управляват ефективно, систематично и с голямо внимание, включително с големи усилия в подготвителната фаза, където всички възможни рискове и отклонения трябва да бъдат анализирани предварително и в максимална степен. В тази фаза трябва да се разработи подробно пътната карта за успешното осъществяване на промяната, включително конкретните роли на ключовите за тази промяна служители. След това идват фазите на изпълнение и проследяване.

Други стратегически услуги на NSC

Моля, свържете се с нас за повече информация относно следните допълнителни стратегически услуги:

 • Стратегически инициативи
 • Иновации/ нови технологии (продукти или услуги)
 • Изграждане на мрежа от стратегически партньори
 • Управление на взаимоотношенията с доставчиците
 • Стратегическо договаряне
 • Изготвяне на стриктно целенасочени презентационни материали
 • Целенасочен брейнсторминг