Управление на проекти

На Ваша страна

Ние управляваме вашите проекти

Всеки проект трябва да се управлява по правилния начин, за да се постигнат желаните резултати. В днешно време "проект" се нарича всеки набор от задачи, които трябва да бъдат изпълнени в определен ред, за да се получи конкретен резултат. Проектите могат да бъдат сравнително прости и в този случай един-единствен квалифициран ръководител на проекти е достатъчен, за да се справи с тях. От друга страна, проектите могат да бъдат и много сложни и да включват много заинтересовани страни с различни интереси и в такива случаи те трябва да се управляват от екип за управление на проекти.

План, етапи и ключови резултати на проекта

Най-първият етап е да се определят изискванията и обхватът на проекта, като по този начин се дефинира точно какъв краен резултат трябва да се постигне. След това започва планирането на времевата рамка с подробно дефиниране на задачите и подзадачите, последвано от подробен анализ на всички необходими ресурси - необходим бюджет, работна сила, оборудване, хардуер и софтуер, експертиза и ноу-хау, методология и т.н. Описано формално, това ще се превърне в задание и описание на задачите на екипа, изпълняващ проекта.

Добре приета най-добра практика е времевата рамка на проекта да бъде представена в диаграма на Гант (Gantt chart), в която всички ключови резултати са ясно дефинирани. Тези резултати са междинните показатели на проекта, спрямо които могат да бъдат идентифицирани завършените етапи/ дейности и ако са изпълнени успешно, могат да бъдат приети за изпълнени. След като даден етап е завършен, се отварят следващите етапи/ подетапи и се стартират нови дейности по проекта.

Ръководител на проекта, екип на проекта и партньори по проекта

Нуждаете се от умел и опитен ръководител на проект, който притежава необходимия набор от качества, гарантиращи правилното управление на вашия проект. Като пример, те могат да бъдат:

Твърди умения:

 • Познания за индустрията
 • Познаване на всички средства и технически решения, необходими за спецификата на проекта
 • Бюджетиране
 • Планиране
 • Отчетност
 • Мониторинг
 • Управление на риска и др.

Меки умения:

 • Вземане на решения и управленски умения
 • Лидерство, съвместна работа и сътрудничество
 • Комуникационни умения
 • Управление на времето
 • Управление на конфликти
 • Умения за водене на преговори и др.

Той е ключовото лице, което носи цялостната отговорност за успешното изпълнение на проекта и трябва да е в състояние ефективно да поддържа постоянен фокус върху целите на проекта, като същевременно ограничава възможните рискове.

Бюджет на проекта

Предварителният подробен анализ и правилната оценка на всички етапи, стъпки и дейности ще доведат до правилна оценка на бюджета, което е ключова предпоставка за успешен проект. Подценяването може да изложи на риск целия проект, докато надценяването ще доведе до заделяне на финансови ресурси, които биха могли да се използват за други проекти. Успехът по отношение на бюджета е, когато проектът се вмества в рамките на предвидения бюджет.

Необходимо оборудване за проекта

Гореспоменатият подробен анализ ще предостави информация за това какво оборудване ще бъде необходимо за успешното изпълнение на проекта - машини, инструменти, сградно пространство, открито пространство, хардуер, софтуер и др. От гледна точка на бюджета необходимото оборудване понякога може да бъде доста скъпо и това трябва да бъде внимателно отразено. От гледна точка на управлението на времето понякога доставката на оборудването може да отнеме месеци, което трябва да се вземе предвид при изготвянето на графика на проекта.

Пускане в експлоатация (Go-live), поддръжка и обслужване

Стартирането на проекта е датата, на която проектът започва да функционира - задачите на проекта са изпълнени и резултатът е постигнат и приет. Следващият етап е да поддържате и обслужвате реализирания проект, така че той да работи безпроблемно във времето.

По-нататъшно развитие

Проектите след пускането им в експлоатация могат да бъдат доразвивани - да се добавят нови функционалности, да се увеличат ресурсите, да се разработят нови продукти или услуги и т.н.