ERP консултиране

На Ваша страна

ERP консултиране

Вашата организация/ компания е достигнала до момента, в който е необходимо и трябва да бъде внедрено ново ERP решение. Причините за това могат да бъдат различни - липса на съществуваща ERP система при разрастващ се бизнес, остаряла съществуваща ERP система, съществуваща "подобна на ERP" система, която не покрива настоящите и предстоящите нужди, разширяване на дейността на нови пазари, промени в собствеността и др.

А при големия брой ERP системи на пазара и фирми, предлагащи услуги по внедряване, задачата съвсем не е лесна. А ако се задълбочите в детайлите за това какви модули имат и дали имат CRM, Mobile CRM, Retail или BI, тогава задачата може да стане още по-сложна и объркваща.

За да определи най-добрия вариант на пазара за вашата организация, NSC използва и препоръчва много стриктен и систематичен подход, който силно намалява потенциалните рискове от неуспех и смекчава редица потенциални проблеми.

Ръководител на проекта от ваша страна

От ваша страна трябва да бъде назначен ръководител на проекта, който да управлява и консултира всички дейности, необходими за успешното му внедряване. Този ръководител на проекта може да бъде служител от вашата организация, притежаващ необходимия опит и компетентност, или може да бъде нает от външна консултантска компания, за да защитава интересите ви по време на процеса и да ръководи умело целия проект.

Идентифициране на изискванията

Това винаги е първата стъпка в процеса и включва много задълбочено вникване в дейностите на компанията и идентифициране на всички вътрешни и външни фирмени процеси, които ще трябва да бъдат обхванати от ERP решението. Включва разговори с ключови лица от всички отдели и дейности, които ще използват ERP решението, за да се идентифицират правилно техните потребности, както и проблемите, с които се сблъскват и които трябва да бъдат решени. Всички констатации се обобщават в документ, който ще бъде описание на изискванията.

Получените резултати също така помагат на ръководителя на проекта и на екипа да изяснят какви ERP функционалности са необходими и евентуално какви модули, например: Счетоводство, Финанси, Бюджетиране, Управление на склад, Производство, Внос, Снабдяване, Разходи, Управление на документи, Управление на проекти, CRM, Мобилен CRM, Търговия на дребно, Електронна търговия, BI и др. Специално внимание се обръща на всички необходими интеграции с други софтуерни и хардуерни системи.

Идентифициране на правилното ERP решение

Неправилно избраното ERP решение води до незадоволителни резултати и липса на желаната функционалност, което често не може да бъде решено и в най-лошия случай проектът трябва да бъде рестартиран и да се избере друго ERP решение. Това може да доведе до значително разхищение на ресурси, демотивация и други вътрешни проблеми. Ето защо NSC ви предлага да анализирате подробно съществуващите ERP решения на пазара, да изберете предварително няколко най-подходящи и да направите срещи с техни представители, за да изясните дали всички изисквания могат да бъдат изпълнени и ако не всички, как това може да бъде решено. Във всеки случай окончателното решение за ERP решение(я) трябва да се вземе въз основа на информация.

Оферти и процедура за подбор, преговори.

След като бъде избрана най-подходящата ERP система, се поискват оферти от избрани компании, които я внедряват. Офертите се анализират по предварително определен набор от критерии и договорът се възлага на избраната компания. Всички условия се залагат и договорят по време на фазата на преговорите.

Фаза на внедряване

Тук ръководителят на проекта има отговорността да управлява процеса от гледна точка на клиента и да проверява и гарантира, че всички етапи са изпълнени правилно и накрая всички функционалности са изпълнени според заданието. Той трябва да бъде в постоянна връзка с внедрителя и да следи и проверява всяка стъпка от плана на проекта.

Пускане в експлоатация (Go-live) и поддръжка

Go-live е датата, на която проектът се пуска в експлоатация и всички функционалности вече са "живи". След това проектът навлиза във фазата си на поддръжка. Всички условия, свързани с поддръжката, се договарят предварително във фазата на преговорите. Безпроблемното функциониране на проекта и малките поправки по функционалността трябва да бъдат гарантирани.

По-нататъшно развитие

Вашият бизнес е динамичен и може да навлезете на нови пазари, да добавите нови отдели или да създадете нови дъщерни дружества. Всичко това ще трябва да бъде отразено в ERP решението, така че неговата гъвкавост трябва да бъде ключов критерий в процедурата за избор.

Welcome to Next Step Consulting! Have a meaningful and inspirational visit and let us know if you have any questions.

X